Informatie over Cookies

 

Deze website maakt gebruik van Cookies om de ervaring van onze bezoekers te verbeteren.

Door op deze website te blijven navigeren, gaat u akkoord met ons gebruik van Cookies.

Meer dan pompen

 

 

my image

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

 

 

Biral is blij met uw bezoek op deze website ("Biral-website") en uw belangstelling voor onze services en producten. Gegevensbescherming ligt ons bijzonder na aan het hart en we willen dat u onze pagina's zonder zorgen kunt bezoeken. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens, die tijdens uw bezoek op de Biral-website worden verkregen, verwerkt en gebruikt, worden beschermd.

 

Met de toegang tot de Biral-website gaat u akkoord met de onderhavige privacyverklaring ("Verklaring").

Als u niet met deze verklaring akkoord gaat, hebt u geen toegang tot andere pagina's van de Biral-website.

Deze verklaring kan op elk gewenst moment worden geactualiseerd. Wij raden u daarom aan om deze regelmatig te controleren. De laatste hieronder vermelde regel van deze verklaring bevat de datum van de laatste actualisering.

 

Wat zijn het doel en het geldigheidsgebied van deze verklaring?

Biral AG, zijn dochtermaatschappijen en filialen ("Biral" of "wij") verplicht zich tot de bescherming van door bezoekers van de Biral-website verzamelde persoonsgegevens. Dientengevolge heeft Biral deze verklaring opgesteld om te beschrijven hoe gegevens en welke soort gegevens door de gebruikers van de Biral-website worden verkregen en voor welk doel de gegevens van Biral worden verzameld, doorgegeven en gepubliceerd. Bovendien legt Biral uit welke passende maatregelen zijn getroffen om voor de veiligheid van uw gegevens te zorgen.

Deze verklaring geldt voor alle informatie die Biral in het kader van uw gebruik van de Biral-website verkrijgt. De verklaring geldt niet voor webpagina's die onder controle van derden staan die niet met Biral zijn verbonden, en waaraan de Biral-website in bepaalde omstandigheden is gekoppeld ("Websites van derden"). Bekijk de privacyverklaringen van de desbetreffende websites van derden omdat Biral noch voor de inhoud noch voor de gegevensbeschermingspraktijk van websites van derden verantwoordelijk is en daarop geen invloed heeft.

Disclaimers en andere contractuele regelingen die u met Biral bent overeengekomen, zoals privacyverklaringen of aanwijzingen voor bankklanten of geldende dwingende wetten en voorschriften, hebben voorrang op de bepalingen van deze verklaring.

 

Welke informatie verzamelen wij over u en voor welk doel?

Bij uw bezoek op de Biral-website registreert onze webserver automatisch details over uw bezoek (bijvoorbeeld uw IP-adres, de webpagina vanwaaruit u ons bezoekt, het type gebruikte browsersoftware en de pagina's van de Biral-website die u al hebt bezocht, inclusief datum en duur van uw bezoek). Bovendien verzamelen we persoonsgegevens (bijv. naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- of faxnummer) die u ons via de Biral-website ter beschikking stelt, bijvoorbeeld bij de invoer op een registratiepagina of als u zich voor een e-mailnewsletter aanmeldt. Biral gebruikt uw persoonsgegevens:

 

  • voor doelen van het technische beheer, en het onderzoek en doorontwikkeling van de Biral-website,
  • voor klant- en gebruikersbeheer en -marketing,
  • om u over onze services en producten te informeren en
  • voor alle elders gespecificeerde doelen.

 

Biral houdt zich bij het gebruik van persoonsgegevens aan de geldende wetten en voorschriften.

 

Hoe verzamelen wij informatie over u en hoe slaan we deze informatie op?

Biral gebruikt zogenaamde trackingtechnologieën zoals cookies en tags om informatie zoals de hierboven genoemde informatie te verzamelen (zie: "Welke informatie verzamelen wij over u en voor welk doel?") om beter te begrijpen hoe bezoekers de Biral-website gebruiken. Deze technologieën helpen ons om de Biral-website te beheren en de gebruikersvriendelijkheid ervan te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien of uw computer al op een eerder tijdstip een verbinding met ons tot stand heeft gebracht, en zien welke gebieden van de Biral-website het vaakst worden gebruikt.

Via de "Cookies"-link aan het einde van de pagina krijgt u, als deze link ter beschikking staat, meer details over hoe Biral cookies gebruikt. Bovendien kunt u via deze link instellen welke soorten cookies de Biral-website op uw apparaat mag opslaan (dit zijn uw "Cookie-instellingen"). Let erop dat u bepaalde cookiesoorten in uw cookie-instellingen niet markeert als u geen toestemming geeft voor het gebruik ervan door Biral.

Als u uw cookie-instellingen opslaat, moeten deze ook voor toekomstige bezoeken aan de Biral-website gelden. Om technische redenen, die zich aan de invloed van Biral onttrekken, kan dit echter niet worden gegarandeerd. Als u bijvoorbeeld uw browser opnieuw instelt, uw cookies verwijdert of met een andere browser of een ander apparaat toegang hebt tot de Biral-website, kunnen uw cookie-instellingen verloren gaan. Mogelijk wordt u, om geldende wetten en voorschriften na te leven, in enkele landen gevraagd om uw cookie-instellingen te bevestigen als u voor de eerste keer toegang hebt tot de Biral-website. Als u zich in een land bevindt waarin u automatisch uw cookie-instellingen moet vastleggen, kunt u bij een toekomstig bezoek opnieuw worden gevraagd om deze vast te leggen.

In een groot aantal gevallen kunt u trackingtechnologieën ook met behulp van uw browser controleren. Stel uw browser zo in dat u, als u dit wenst, indien mogelijk voor trackingtechnologieën (zoals cookies) wordt gewaarschuwd en/of deze accepteert. De desbetreffende mogelijkheden van uw browser en handleidingen over het gebruik vindt u doorgaans in het handboek of in het hulpbestand van uw browser. De afwijzing, blokkering of deactivering van trackingtechnologieën kan echter tot een beperkte beschikbaarheid van de via de Biral-website aangeboden services leiden. Bovendien werken delen van de Biral-website in bepaalde omstandigheden niet meer goed.

 

Aan wie geven wij uw informatie, die via de Biral-website is verkregen, door?

Biral kan uw gegevens aan de eigen verbonden bedrijven en de vertegenwoordigers en externe dienstverleners van die bedrijven en de eigen vertegenwoordigers en externe dienstverleners binnen of buiten het land waarin u woont, voor de uitvoering van services van Biral en voor de hierboven genoemde doelen, doorgeven. Onze verbonden bedrijven, vertegenwoordigers en externe dienstverleners, die toegang hebben tot persoonsgegevens, die via de Biral-website worden verkregen, zijn verplicht de gegevensbescherming in acht te nemen.

Bij de overdracht van persoonsgegevens in andere landen zorgen wij ervoor dat de op dat moment geldende wetten en voorschriften worden nageleefd, bijvoorbeeld door overeenkomsten te sluiten waarmee wordt gegarandeerd dat de ontvangers van uw gegevens een passend gegevensbeschermingsniveau handhaven.

Wij mogen uw gegevens ook aan overheidsinstanties en toezichthouders of aan andere personen mededelen met inachtneming van alle toepasselijke wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of overheidsverzoeken of ten behoeve van alle door toezichthoudende en andere instanties uitgegeven richtlijnen of soortgelijke procedures, voor zover dit volgens de geldende wet is voorgeschreven of toegestaan.

Wat voor veiligheidsmaatregelen hebben wij voor de bescherming van uw door de Biral-website verkregen gegevens geïmplementeerd?

Biral heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om uw door de Biral-website verkregen persoonsgegevens tegen onrechtmatige toegang, misbruik, verlies of vernietiging te beschermen.

 

Hoe behandelen wij elektronische berichten die naar en door Biral worden verzonden?

Alle elektronische berichten, die naar of door Biral worden verzonden, worden automatisch in een speciaal daarvoor gecreëerd systeem (Email Journaling) opgeslagen. Dit systeem waarborgt de bewijskracht van de e-mails. Deze e-mails zijn door passende technische en organisatorische maatregelen beschermd. Toegang wordt alleen in gerechtvaardigde gevallen volgens de toepasselijke wetten en voorschriften (bijv. gerechtelijk bevel, verdenking van crimineel gedrag, schending van regelgevende verplichtingen of ernstige schending van het arbeidscontract) verleend en alleen aan bepaalde personen in vastgelegde functies (bijv. juridische, compliance- of risicoafdeling). Elke stap van het proces en de gebruikte zoekcriteria worden in een controleverslag vastgelegd. Alle e-mails worden na afloop van de desbetreffende bewaartermijn vernietigd.

 

Waarop moet u letten als u gegevens via internet verzendt?

Internet kan in het algemeen niet als een veilige omgeving worden beschouwd. Onbevoegde derden kunnen mogelijk toegang krijgen tot informatie die u via internet (bijvoorbeeld naar of van de Biral-website of door elektronische berichten) verzendt. Dit kan ertoe leiden dat deze informatie wordt gepubliceerd of inhoudelijk wordt gewijzigd, of dat technische fouten optreden. Ook als afzenders en ontvangers zich in hetzelfde land bevinden, kunnen via internet verzonden gegevens het desbetreffende land verlaten en naar een land worden doorgestuurd waarin minder strenge vereisten voor gegevensbescherming gelden dan in het land waarin u woont.

Let erop dat wij niet voor de veiligheid van uw gegevens verantwoordelijk of aansprakelijk zijn als deze via internet aan Biral worden doorgegeven. Om uw gegevens te beschermen, willen wij u eraan herinneren dat u beter een andere communicatieweg met Biral kunt kiezen als u dit beter vindt.

 

Hoe gaan wij met gegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar om?

De Biral-website is er niet op gericht om persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 18 jaar te verkrijgen. Personen die jonger zijn dan 18 jaar moeten toestemming hebben gekregen van hun ouders of voogden voordat ze persoonsgegevens via de Biral-website naar Biral verzenden.

 

Waar kunt u informatie over uw persoonsgegevens krijgen of deze controleren?

Waar geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u:

  • informeren of uw persoonsgegevens bij ons zijn opgeslagen,
  • ons verzoeken om u een kopie van uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen of
  • ons opdragen om uw persoonsgegevens, voor zover deze fouten bevatten, te corrigeren.

 

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een brief schrijven naar:

 

Biral AG

Website

Südstrasse 10

3110 Münsingen

 

Laatste actualisering: December 2016